Política de privacitat


Qui som

La societat INSTITUT MÈDIC DENTAL, SLU (ara endavant INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL), amb domicili social en el carrer Joan Maragall, nº 23, A, Entresol, a Girona (17002 - Girona), amb direcció de correu electrònic imdental@gmail.com, amb CIF número B-63.308.704, inscrita en el Registre mercantil de Girona, en el volum 2087, foli 47, fulla GI-35.019, informa que segons l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, que es titular del domini de la pàgina web www.institutmaragall.com

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant Llei Orgànica 3/2018), la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (en endavant LSSICE) i el Reglament Europeu 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques sobre les dades de caràcter personal i a la lliure circulació dels mateixos (en endavant Reglament Europeu), comuniquem que les dades personals facilitades a través del formulari de contacte inserit en la pàgina web, així com el seu correu electrònic, seran incorporats en un fitxer sot ala responsabilitat, us i destí únic de INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL, amb la finalitat de poder prestar els nostres serveis com a clínica dental.

L’Usuari es compromet a que davant de qualsevol canvi en les seves dades personals, porti a terme la comunicació de la modificació dels mateixos a INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL, enviant un correu electrònic a imdental@gmail.com, ja que en tot moment l’Usuari pot modificar les seves dades facilitades en el formulari de contacte. Entendrem que les seves dades no han sigut modificades sinó s’ha notificat cap canvi.

INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant el formulari de contacte, únicament amb la finalitat de prestar els nostres serveis com a clínica dental.

L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides en el formulari de contacte mitjançant la lectura de la present Nota Legal i política de privacitat que s’expressen a continuació.


Política de privacitat (nota legal)

Segons la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i el Reglament Europeu 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques sobre les dades de caràcter personal i a la lliure circulació dels mateixos, INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL, posa en coneixement dels Usuaris els següents punts:

Condicions d'ús

El mer accés a la pàgina web www.institutmaragall.com no implica, en si mateix, l’establiment de cap tipus de vincle o relació comercial entre INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL i l’Usuari.

L’ús de la pàgina web implica l’atribució de la condició d’Usuari.

INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL a través de la seva pàgina web ofereix als Usuaris, informació de contacte de l’empresa, informació sobre els seus serveis i productes, i un formulari de contacte. Per a la contractació dels nostres serveis, l’Usuari haurà de posar-se en contacte amb INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL, a través de les diverses vies de contacte amb la mateixa que es disposen a la pàgina web de la seva titularitat o de manera presencial en la seva clínica.

La forma que INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL utilitzarà per contactar amb l’Usuari serà a través del contacte facilitat per part de l’Usuari en el formulari de contacte, i per això, s’adverteix a l’Usuari que amb l’acceptació de que entén i accepta aquest Avís Legal quan procedeix a l’enviament del formulari de contacte, autoritza expressament a INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL per a tractar les seves dades personals i per a que aquesta pugui utilitzar com a medi de comunicació amb vostè (l’Usuari), per a donar resposta a la seva sol·licitud, dubte i/o consulta realitzada a través del formulari, el seu correu electrònic facilitat, ja que d’aquesta manera es podrà atendre i transmetre la informació relativa a INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL que ens hagi sol·licitat, per tant, s’utilitzarà amb la finalitat de poder atendre les seves consultes realitzades a través del formulari de contacte i per poder prestar els nostres serveis anteriorment mencionats.

Per que l’Usuari d’aquesta pàgina web, www.institutmaragall.com, de la qual és titular INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL, pugui facilitar les seves dades personals que es requereixen en el formulari de contacte, aquest ha de ser major d’edat. Informem que les dades personals obtingudes a través del formulari de contacte contingut en la pàgina web, seran incorporades en un fitxer del qual el seu ús, responsabilitat i destí únic és INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i prestar-li els nostres serveis com a clínica dental.


Tipus de dades que es sol·liciten i recullen

INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL informa sobre la seva política respecte el tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels Usuaris que puguin ser recollides per la sol·licitud de informació (a través del formulari de contacte existent en la nostre pàgina web).

INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL recull una sèrie de dades de caràcter personal per a poder gestiona i desenvolupar la prestació i compliment dels nostres serveis mencionats anteriorment, a més, també s’utilitzen per poder informar-li sobre la varietat de serveis i productes que oferim i que ens sol·licita, és a dir, per mantenir comunicacions amb l’usuari/client relacionades amb el desenvolupament de la prestació dels nostres serveis que ens hagi sol·licitat i contractat (per exemple, com es realitza el servei, el seu cost, quin tractament serà necessari, el seu seguiment, enviament de factura o pressupost, etc.). A continuació, senyalem les categories de dades personals que recollim en el formulari de contacte, com els que posteriorment es puguin facilitar durant la prestació dels nostres serveis, amb la finalitat anteriorment dita i com s’utilitzen.

· Dades de contacte: es sol·liciten i recullen les dades de contacte, com són el nom, cognoms, número de telèfon i la direcció de correu electrònic. Les dades es sol·liciten per poder posar-nos en contacte amb vostè per facilitar-li la informació que ens hagi sol·licitat sobre els nostres serveis com també per iniciar la prestació dels mateixos. A més, s’utilitzen per atendre qualsevol problema o consulta que ens faci, per portar a terme las comunicacions entres ambdues parts en relació a l’estat i desenvolupament de la prestació dels nostres serveis, com també pe r afins de comunicacions comercials.

La legitimació que s’ostenta per al tractament de les seves dades personals es basa per a gestionar l’ús i entrega de les seves sol·licitud de informació a través del formulari de contacte que es troba en la nostre web, també per la gestió de respostes a les seves sol·licituds de informació, pressupost i/o preus dels nostres serveis i productes que ens faci arribar a través de correu electrònic o altres mètodes, i que es respondran de la mateixa manera, com també per gestionar el desenvolupament i posterior prestació dels nostres serveis que ens hagi contractat com a clínica dental.

En virtut de la Llei Orgànica 3/2018 i el Reglament Europeu 2016/679, les dades personals que l’Usuari de la pàgina web faciliti a través del formulari de contacte o bé per la recepció de correus electrònics enviats pel mateix Usuari, amb la finalitat de poder atendre a la sol·licitud realitzada en el mateix, com les dades ja facilitades o que posteriorment es facilitaran per la prestació dels serveis, s’adverteix a l’Usuari que amb l’acceptació de que si accepta aquest Avís Legal quan procedeix a l’enviament del formulari de contacte, autoritza expressament a INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL, per tractar les seves dades personals i per a que aquesta pugui utilitzar com a mitjà de comunicació amb vostè (Usuari) per donar resposta a les seves sol·licituds i/o consultes, el correu electrònic (dada de contacte) que ens faciliti per poder atendre les referides consultes i per a la prestació dels nostres serveis, ja que d’aquesta manera es podrà portar a terme la prestació de serveis que ens hagi contractat, per tant, s’utilitzaran les referides dades per poder atendre a les consultes realitzades i per la prestació efectiva dels nostres serveis.

Així com també es podran utilitzar les seves dades personals per procedir a l’enviament de comunicacions comercials informant sobre la nostre activitat i novetats en productes i serveis de INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL, però en aquest cas, sempre i quan, l’Usuari hagi acceptat de forma expressa a l’hora d’enviar el formulari de contacte amb les seves dades personals, que desitja rebre correus comercials i de publicitat de INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL, i per tant, dona el consentiment exprés per aquest fet. Aquestes dades personals comunicades per l’Usuari a través del formulari de contacte o per l’enviament de correus comercials enviats pel mateix Usuari al compte de correu electrònic de INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats a un fitxer de responsabilitat, ús i destí únic de INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL.

INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL informa que tenen implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries segons l’estat de la tècnica per la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que preveu la Llei Orgànica 3/2018 i el Reglament Europeu 2016/679.


Política de cessió de les seves dades personals

L’empresa INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL informa que totes les dades personals facilitades per l’Usuari a través del formulari de contacte, per la recepció de correus electrònics enviats per ells mateixos o bé per la prestació dels nostres serveis, no seran cedits a tercers, excepte que aquesta cessió estigui sota l’obligació legal o quan la prestació d’un servei sol·licitat impliqui necessàriament dins d’una relació contractual la participació d’altre empresa per a poder portar a terme i complir amb la prestació del servei, cosa que comportaria una cessió de dades amb la finalitat única de recolzament de la tercera empresa per poder complir amb el servei que ens hagi sol·licitat i contractat.

Per tant, les seves dades podran ser comunicades a empreses externes a INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL, amb la finalitat de poder prestar de forma satisfactòria els serveis i/o productes contractats, i que seran:

- Entitats financeres, amb la finalitat única de la gestió del procediment de cobrament per la prestació dels nostres serveis i productes com a clínica dental (procediment de pagament a la nostra clínica dental en targeta a través del sistema de datàfon).

- Empreses externes proveïdores de material i protesics dentals necessaris per al desenvolupament dels nostres serveis com a clínica dental que prestem als nostres pacients (concretament, a aquestes empreses es cedeix només les dades concretes i estrictament necessàries per obtenir els materials i productes dentals que necessiten els nostres pacients, i aquesta informació que els hi cedim és: nom, cognoms del pacients, ........).

INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL informa que dita empresa externa esta subjecte al compromís de tractar les dades cedides de forma confidencial i secreta, a més, INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL es compromet a només cedir únicament les dades personals expressament necessàries pel compliment de la prestació.

INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL es compromet a utilitzar les dades personals recollides i facilitades pels Usuaris en el formulari contingut en la seva pàgina web, els enviats per ells mateixos a través de correus electrònics a l’adreça electrònica de INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL i aquells que es coneguin durant la prestació dels nostres serveis, únicament per la finalitat anteriorment mencionada, i a tractar-lo amb el degut deure de secret i confidencialitat, a més de complir amb les mesures de seguretat que la normativa vigent requereixi per la seguretat de les mateixes.

L’Usuari tindrà que donar el seu consentiment exprés per a que INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL pugui tractar les seves dades de caràcter personal, d’acord amb les condicions descrites, quan faci “clic’’ a l’enllaç sota el formulari de contacte en la nostre pàgina web, acceptant les condicions d‘ús i política de privacitat, i nomes llavors podrà enviar el formulari de contacte amb les seves dades personals.


Període de temps durant el qual conservarem les seves dades

INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL tractarà i conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per complir amb la relació contractual o de prestació de serveis que uneix a ambdues parts, és adir, mentre duri la condició con a client, per tant, només durant el temps estrictament necessari es conservaran i fins que finalitzi la finalitat per qual es van recopilar, o segon el cas, fins que s0’exerceixi el dret d’oposició, cancel·lació o a l’oblit.

Tot i el que s’expressa a l’apartat anterior, i per imperatiu legal (articles 29.2 lletra E i 70 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària) es conservaran de forma segura durant el temps en el qual poguessin sorgir reclamacions i/o responsabilitats derivades de la gestió i prestació dels nostres serveis i del tractament de les dades. Una vegada finalitzar el referit període, s’eliminaran les dades.


Quin són els seus drets i com poden exercir-los

També INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL vol informar als Usuaris de la seva pàgina web que en tot moment podran exercir els següents drets en relació a les dades de caràcter personal que ens hagin facilitat:

a. Dret d’accés, que li permet sol·licitar i obtenir gratuïtament informació de les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, l’origen de les referides dades, així com les comunicacions realitzades o que es preveuen fer de les mateixes.

b. Dret de rectificació, a la cancel·lació i oposició, que li permeti rectificar o cancel·lar les seves dades personals quan tingui constància de que són incorrectes, inexactes, inadequades o excessives.

c. Dret a la limitació, que li permet que no es realitzi el tractament de les seves dades sobre un part concreta de les mateixes, quan les dades siguin inexactes mentre es confirma la dita inexactitud, quan el tractament no sigui lícit, quan el responsable ja no necessiti les dades personals per als fins/objectius del tractament i/o quan es faci valer un interès legítim.

d. Dret a la portabilitat, dret a rebre els seves propis dades personals que hagin sigut facilitades i tingui un responsable de tractament, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, per a que pugui ser transmesa a un altre responsable del tractament sense que ho pugui impedir el responsable del tractament a qui li va facilitat.

e. Dret a l’oblit, supressió de les dades personals de l’interessat sense cap dilació sempre i quan aquestes dades personals ja no siguin necessàries conforme a la seva finalitat, es retiri el consentiment exprés de l’interessat, quan s’exerceixi el dret a oposició sobre les mateixes o siguin tractades de maner il·lícita i també quan es doni el cas de que aquestes dades ja no siguin necessàries per les finalitat per les quals van ser recollides i/o quan les dades hagin de ser suprimides per complir amb una obligació legal o hagin sigut obtingudes a través de l’oferta de serveis de la societat de la informació.

Els referits drets s’estableixen las articles 15 a 23 del Reglament Europeu (EU) 2016/679, i es poden fer valer a través de l’enviament d’escrit dirigit presencialment o por correu postal al domicili social de INSTITUT MÈDIC DENTAL, SLU, amb CIF número B-63.308.704, situat al carrer Joan Maragall, nº 23, A, Entresol, a Girona (17002 - Girona), adjuntant DNI, o bé, a través de correu electrònic a la direcció electrònica de: imdental@gmail.com. També s’informa de la possibilitat de interposar queixes davant l’autoritat competent de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.


Comunicacions i correus comercials

En el cas de que l’Usuari vulgui comunicar-se amb INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL, per a portar a terme alguna consulta i/o consulta, haurà de dirigir-se a la direcció postal i/o correu electrònic imdental@gmail.com

Les comunicacions entre INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL i l’Usuari, es realitzaran de conformitat amb les dades de contacte aportades o facilitades pel mateix Usuari a través del formulari de contacte. Com anteriorment ja ha quedat comentat en aquest Avís Legal, l’Usuari accepta la utilització de les seves dades de contacte que faciliti (la direcció de correu electrònic per l’enviament de Correos electrònics) com a procediment vàlid per a l’intercanvi de informació i remissió de comunicacions amb INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL, en relació amb la prestació dels nostres serveis com a clínica dental, entre altres serveis relacionats amb l’odontologia (com per exemple podrien ser per la resolució de dubtes sobre un producte o tractament o intervenció clínica, quin tractament posterior serà necessari, cost del producte o servei clínic, etc.) si accepta que ha entès i que està d’acord amb aquest Avís Legal abans d’enviar el formulari de contacte amb les seves dades (cosa distinta passa amb el cas d’acceptació o no de correus comercials com anteriorment ja s’ha explicat en aquest Avís Legal).

Tot i que aquest consentiment exprés podrà ser en trot moment revocat per l’usuari, mitjançant l’enviament d’un escrit dirigit al domicili social de INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL, que abans ha sigut referenciat, o a través de correu electrònic a la direcció següent: imdental@gmail.com

D’acord amb la LSSICE, INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL envia correus comercials via correu electrònic si aquesta opció ha sigut acceptada prèviament i de forma expressa pels Usuaris de la pagina web quan han enviat el formulari de contacte que es troba a la pagina web de la seva titularitat amb les seves dades de caràcter personal que se li requereixen. És a dir, sense el consentiment exprés dels Usuaris on accepten rebre correus comercials, no es portaran a terme aquests enviaments. Per tant, en el formulari de la pàgina web, l’Usuari te la possibilitat de donar el seu consentiment per a que les seves dades puguin ser utilitzades amb la finalitat d’enviar-li informació comercial i de publicitat sobre els nostres serveis, producte3s, ofertes i novetats de INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL, amb independència de la informació puntualment sol·licitada.

Tot i que aquest consentiment exprés podrà ser sempre revocat per l’Usuari, mitjançant l’enviament d’escrit sol·licitant donar-se de baixa d’aquest servei dirigit al domicili social de INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL, que abans ha sigut referenciat, o a través del correu electrònic següent: imdental@gmail.com

Actualment INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL no te incorporat el sistema d’enviaments de correus electrònics amb una finalitat comercial i de publicitat sobre els seus productes i serveis com a clínica dental.


Responsabilitats

El lloc web de INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL proporciona gran diversitat de informació, serveis i dades, com també un formulari de contacte. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a la veracitat i licitud de les informacions aportades pel mateix en el formulari de contacte en la pàgina web de INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL.

Tot i que INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL actua amb la màxima diligencia possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment en que l’Usuari de la pagina web estigui consultant- Per això, INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL manifesta que les referències a productes i preus que es presentin en la seva pagina web tenen una funció orientativa i no obliguen a INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL fins la confirmació expressa d’una comanda.

INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL no es fa responsable en cap concepte dels danys i responsabilitats que es puguin derivar de l’ús il·legal o indegut de la pàgina web, com també dels que es puguin derivar de l’accés, captació i/o ús per part de tercers dels continguts d’aquesta.

Els Usuaris es comprometen a fer un ús correcte dels continguts i serveis que INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL pot oferir en la seva pàgina web i a no utilitzar-los per a incórrer en activitats il·lícites o contràries a la normativa legal. INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL es reserva el dret d’exercir totes les accions civils i penals necessàries si detecta un incompliment de les condicions anteriors o qualsevol ús indegut dels continguts presentats en aquesta web.

També es vol informar que la informació continguda en aquesta pàgina web (presentació, configuració, continguts del web, etc.) podrà ser actualitzada, modificada o també podrà ser eliminada sense previ avís, tot i que sempre es respectarà totes les previsions legals de la informació. INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços que derivin a llocs web fora i externs del de la seva titularitat.

INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL no es fa responsable del contingut dels llocs web als que l’Usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens al de la seva propietat als que es pugui accedir per mitjà d’enllaços.

INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL declara haver adoptat les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als Usuaris, que poguessin derivar-se de la navegació pel lloc web. En conseqüència, INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL no es fa responsable, en cap caso, dels eventuals danys que per la navegació per Internet que poguessin patir els Usuaris.


Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts i elements (textos, imatges, dissenys gràfics, vídeos, àudios, logotips, combinacions de colors, estructura, ordenació, presentació del contingut, entre altres elements) que formen part de la pàgina web, pertanyen por sí mateixa o com a cessionària a INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL i són utilitzats en base a una finalitat publicitària, de informació i per a la prestació dels seus serveis, i queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta pàgina web, i de qualsevol dels seus continguts sense el permís explícit i per escrit de INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL. En virtut del que disposa els articles 8 y 32.1, paràgraf segon, de la LSSICE, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada en disposició total o parcial dels continguts d’aquesta pagina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i medi tècnic sense l’autorització de INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL. Per tant, COMERCIAL E. RIBAS, es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per a reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

Els Usuaris es comprometen a respectar els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual titularitat de INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL. Podran visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui única i exclusivament per a ús personal i privat. L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en la pàgina de INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL.

Amb la voluntat de millorar la pàgina web, INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL es reserva el dret de modificar, eliminar o afegir tots els continguts i serveis que consideri oportuns, com també la forma i la posició en que aquests apareixen localitzats.


Canvi de normativa

INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL es reserva el dret a poder modificar aquesta NOTA LEGAL, sobre la política de privacitat, amb l’objecte i finalitat de poder adaptar-la a qualsevol modificació legislativa o nova legislació sobre la matèria.


Legislació aplicable

INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

Per totes aquelles qüestions sobre la interpretació, aplicació i complimento d’aquest Avís Legal i condicions generals de la contractació, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, INSTITUT MÈDIC DENTAL MARAGALL, es reserva, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts o per l’incompliment de las presentes condiciones.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació així com per a tasques d'anàlisi. En continuar navegant, entenem que accepta l' ús de cookies

Què són les cookies?

Una cookie és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari i ens permet reconèixer-lo. El conjunt de cookies ens ajuda a millorar la qualitat del nostre web, permetent-nos controlar quines pàgines troben els nostres usuaris útils i quines no.

Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innumerables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-nos la navegació i usabilitat del nostre web. Tingueu en compte que les cookies no poden fer malbé el vostre equip i que, a canvi, si són activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.

Quin tipus de cookies utilitza aquesta web?

Cookies pròpies: són aquelles que s'envien a l'equip de l'usuari des d'un equip o domini gestionat per l'editor i des del que es presta el servei sol·licitat per l'usuari.

Cookies de tercers: són aquelles que s'envien a l'equip de l'usuari des d'un equip o domini no gestionat per l'editor sinó per una altra entitat que analitza les dades obtingudes.

Cookies persistents: són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemades en el terminal i poden ser accedides i tractades pel responsable de la cookie.

Cookies d'analítica web: a través de l'analítica web s'obté informació relativa al nombre d'usuaris que accedeixen al web, el nombre de pàgines vistes, la freqüència i repetició de les visites, la seva durada, el navegador utilitzat, l'operador que presta el servei, l'idioma, el terminal que utilitza, o la ciutat a la qual està assignada la seva adreça IP. Informació que possibilita un millor i més apropiat servei per part d'aquesta web.

Acceptació de l'ús de cookies.

Assumim que vostè accepta l'ús de cookies. No obstant, vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies d'aquesta web o qualsevol altra pàgina a partir de la configuració del seu navegador.

A continuació li mostrem les pàgines d'ajuda dels navegadors principals: